<

Dr Borislav Kamenov: Lactobacillus reuteri i vitamin D3

Ovih dana imunitet je, čini se, jedna od glavnih tema. Naš istaknuti imunolog Prof dr Borislav Kamenov nam objašnjava kako kultura korisnih bakterija Lactobacillus reuteri i vitamin D deluju na naš imuni sistem.

Lactobacillus reuteri  je dobro proučena probiotska bakterija koja kolonizuje različite organe ljudskog  organizma ali i drugih sisara. Otkriven je u digestivnom traktu, urinarnom traktu, na koži i u majčinom mleku. Broj ovih bakterija varira od individue do individue, a zebeležen je veliki broj povoljnih efekata na organizam. Lactobacillus reuteri  stvara antimikrobne molekule poput organskih kiselina, etanola i reuterina. Zahvaljujući tome  svojim antimikrobnim delovanjem on inhibiše kolonizaciju patogenim bakterijama i remodeluje sastav mikrobiote organizma. Na taj način Lactobacillus reuteripopravlja stanje imunosistema. On redukuje produkciju prozapaljenjskih citokina u isto vreme promovišući stvaranje regulatornih T ćelija koje obezbeđuju skladniju reakciju organizma i bolju kontrolu u toku inflamacije, koja štiti tkiva od prekomernih reakcija.  Pošto pojačava intestinalnu barijeru kolonizacija Lactobacillus reuteri smanjuje mogućnost prolaza mikroba iz creva u tkiva, koji se smatra inicijalnim procesom zapaljenja. Zbog toga se na zapaljenjske bolesti,  kako onih koje se odvijaju u zidu creva (inflamatorne bolesti creva), a i u udaljenim tkivima i organima može uticati  kolonizacijom Lactobacillus reuteri. Može se reći da je smanjeno prisustvo Lactobacillus reuteri kod ljudi u toku poslednjih decenija praćeno povećanjem incidence inflamatornih bolesti u istom tom periodu. Zbog toga bi direktna suplementacija probiotikom Lactobacillus reuterimogla imati značaj u prevenciji, a i lečenju inflamatornih bolesti. 

Probiotici se definišu od strane Svetske zdravstvene orgaizacije,  kao živi mikroorganizmi koji kada se daju u adekvatnim količinama doprinose poboljšanju zdravlja organizma. Ideja o upotrebi probiotika nije nova, interes za nju se značajno povećava. Postoje kriterijumi koje probiotik mora da ispuni da bi bio smatran efikasnim. Tu pre svega spada kapacitet da izdrži u digestivnom traktu, naročito kiselinu iz želuca, odsustvo gena koji su odgovorni za rezistenciju na antibiotike i vidljiv efekat u poboljšanju zdravlja. Od ostalih kriterijuma tu spadaju rezistencija u kolonizaciji, produkcija kiselina, masnih kiselina sa kratkim lancima, potencijal regulacije tranzita hrane kroz creva, normalizacija poremećene mikrobiote, povećavanje regeneracije enterocita i kompetitivnost u odnosu na patogene.

Brojne pretkliničke i kliničke studije pokazuju da Lactobacilli preveniraju i leče brojne bolesti digestivnog trakta među kojima su crevne infekcije, prolivi izazvani antibioticima, nekrotizujući enterokolitis kod prevremeno novorođene dece, inflamatorne bolesti creva, kolorektalni karcinom, iritabilni kolon, intoleranciju na hranu. Oni pokazuju i efekte na udaljenim organima.

Lactobacillus reuteri je u stanju da se lepi za mucin i intestinalni epitel. To je značajno za adherenciju bakterija za mukozni sloj. Proteini koji se vezuju za mukus kodirani su od starne Lactobacillus specifičnih klastera i služe kao medijatori adherencije, a označavaju se kao adhezini. Na taj način Lactobacillus reuteri pravi biofilm koji je značajan za adheziju ovih bakterija za epitel digestivnog trakta.

Antimikrobna i imunoregulatorna svojstva Lactobacillus reuteri su vezana za profil metaboličkih produkata ovih bakterija. Pored reuterina brojne druge supstance poput mlečne, sirćetne kiseline, etanola i reutericyclina pokazuju takođe antimikrobna svojstva. Tako je pokazano da je Lactobacillus reuteri efikasan protiv različitih infekcija gastrointestinalnog trakta poput Helicobacter pylori, E. coli, Clostridium difficile, i Salmonella-e 

            Lactobacillus reuteri povećava motilitet creva i na taj način redukuje gastrointestinalne tegobe kod beba. Lactobacillus reuteri redukuje gastrointestinalne simptome i dužinu hospitalizacije kod nedonešene dece. Lactobacillus reuteri takođe smanjuje incidencu atopijskih bolesti kod genetski predisponiranih osoba.

Vitamin D pokazuje brojna svojstva na imuni sistem. Aktivna forma vitamina D  (1,25-dihydroxyvitamin D, 1,25(OH)2D) ostvaruje svoje efekte na genom vezujući se za visokoafinitetni receptor za vitamin D (VDR).

Vitamin D pokazuje najmoćnije biološke efekte u sinhronizaciji interakcije organizma sa okruženjem. Vitamin D potencira efekte Lactobacillus reuteri na inflamaciju i senzitizaciju i remodelovanje tkiva.

Lactobacillus reuteri i vitamin D imaju značajnu ulogu u prevenciji COVID 19 infekcije, jer popravljaju stanje epitela, smanjujući njegovu propustljivost. Vitamin D je značajan za eliminaciju ovog virusa u makrofagima, a prevencija razvoja citokinske oluje nas štiti od teških komplikacija ove bolesti.

 

 

posts_form

Application